27.7 C
Athens
Κυριακή, 21 Ιουλίου, 2024
ΑρχικήΑΡΘΡΑΕυρωπαϊκή Οδηγία για επαρκείς κατώτατους μισθούς
spot_img

Ευρωπαϊκή Οδηγία για επαρκείς κατώτατους μισθούς

-

Να εφαρμοστεί άμεσα στη χώρα μας η Οδηγία 2022/2041 της ΕΕ

Συστήνει στα κράτη-μέλη της ΕΕ την εφαρμογή της ΑΤΑ
(Αυτόματη Τιμαριθμική Αναπροσαρμογή)

Των Αλέξη Π. Μητρόπουλου-Αγγελική Α. Μητροπούλου*

Στις 19 Οκτωβρίου 2022 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο της ΕΕ εξέδωσαν την Οδηγία 2022/2041 «Για επαρκείς κατώτατους μισθούς στην Ευρωπαϊκή Ένωση». Προηγουμένως είχαν ληφθεί υπόψη οι προτάσεις τής Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, της Επιτροπής των Περιφερειών και το σχέδιο νομοθετικής πράξης είχε αποσταλεί στα εθνικά κοινοβούλια των κρατών-μελών της Ένωσης.
Ι. Βασικές αρχές της Οδηγίας (παράγραφοι 1-11, 14-15 του προοιμίου)
Στο προοίμιο της Οδηγίας αναφέρονται οι βασικές αρχές που την διέπουν και πηγάζουν ασφαλώς από τη Σύμβαση Λειτουργίας της ΕΕ. Ειδικότερα αναφέρεται ότι η ΕΕ, έχοντας ως σκοπό -μεταξύ άλλων- την ευημερία των ευρωπαϊκών λαών και την αειφόρο ανάπτυξη της Ευρώπης με γνώμονα την κοινωνική οικονομία της αγοράς με υψηλή ανταγωνιστικότητα, καθώς και την προώθηση της κοινωνικής δικαιοσύνης, συνεκτιμά τις απαιτήσεις αναφορικά με το επίπεδο απασχόλησης, τη διασφάλιση της κατάλληλης κοινωνικής προστασίας και την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού.
Επίσης στο προοίμιο αναφέρεται ότι η ΕΕ, λαμβάνοντας υπόψη και τα θεμελιώδη κοινωνικά δικαιώματα του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη (ΕΚΧ), μεριμνά για την προώθηση της απασχόλησης, τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και εργασίας και την εναρμόνιση όλων των κρατών-μελών προς τον σκοπό της διατήρησης της προόδου και της περαιτέρω ανάπτυξης.
Εξάλλου, στο προοίμιο επισημαίνεται ότι με το άρθρο 31 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ, κατοχυρώνεται το δικαίωμα κάθε εργαζομένου σε συνθήκες εργασίας που σέβονται την υγεία, την ασφάλεια και την αξιοπρέπειά του, ενώ με το άρθρο 27 κατοχυρώνεται το δικαίωμα των εργαζομένων στην ενημέρωση και τη διαβούλευση. Το άρθρο 28 κατοχυρώνει το δικαίωμα των εργαζομένων και των Οργανώσεών τους στη διαπραγμάτευση και τη σύναψη ΣΣΕ. Ταυτόχρονα θεμελιώνεται το δικαίωμα όλων των εργαζομένων σε δίκαιη αμοιβή που να διασφαλίζει, στους ίδιους και τις οικογένειές τους, αξιοπρεπές επίπεδο διαβίωσης, αναγνωρίζοντας τον ρόλο των ΣΣΕ και των μηχανισμών καθορισμού νόμιμων κατώτατων μισθών, καθώς και τη σημασία οργάνωσης εργαζομένων και εργοδοτών για την προστασία των οικονομικών και κοινωνικών τους συμφερόντων.
Περαιτέρω επισημαίνεται ότι η 6η αρχή του κεφαλαίου ΙΙ του Ευρωπαϊκού Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων επιβεβαιώνει τους παραπάνω στόχους και ότι πρέπει να διασφαλίζεται επαρκής ελάχιστος μισθός, που να επιτρέπει την εκπλήρωση των αναγκών του εργαζομένου και της οικογένειάς του με βάση τις οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες κάθε κράτους. Στο πλαίσιο αυτό, στο προοίμιο της Οδηγίας υπενθυμίζεται ότι η φτώχεια των εργαζομένων πρέπει να αποτρέπεται και ότι ο καθορισμός όλων των μισθών πρέπει να γίνεται με διαφανή και προβλέψιμο τρόπο, σύμφωνα με τις εθνικές πρακτικές και με σεβασμό της αυτονομίας των κοινωνικών εταίρων. Σύμφωνα με την 8η αρχή τού Πυλώνα, εξάλλου, πρέπει να πραγματοποιείται διαβούλευση με τους κοινωνικούς εταίρους σχετικά με τον σχεδιασμό και την εφαρμογή των οικονομικών πολιτικών και των πολιτικών απασχόλησης. Οι κοινωνικοί εταίροι πρέπει να ενθαρρύνονται να διαπραγματεύονται και να συνάπτουν ΣΣΕ με παράλληλο σεβασμό της αυτονομίας τους και του δικαιώματος συλλογικής δράσης.
Επιπροσθέτως, στο προοίμιο αναφέρεται ότι με την Ευρωπαϊκή Οδηγία  2020/1512 του Συμβουλίου κλήθηκαν τα κράτη-μέλη, που διαθέτουν εθνικούς μηχανισμούς για τον καθορισμό των νόμιμων κατώτατων μισθών, να διασφαλίζουν την αποτελεσματική συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων στον καθορισμό των μισθών, εφιστώντας παράλληλα ιδιαίτερη προσοχή στις ομάδες χαμηλότερου και μεσαίου εισοδήματος, με σκοπό την ανοδική σύγκλιση. Με την ίδια Οδηγία τα κράτη-μέλη καλούνται να προωθήσουν τον κοινωνικό διάλογο και τις συλλογικές διαπραγματεύσεις προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι όλοι οι εργαζόμενοι λαμβάνουν επαρκείς και δίκαιους μισθούς, επωφελούμενοι από ΣΣΕ ή από επαρκείς νόμιμους κατώτατους μισθούς, στα πλαίσια της ανταγωνιστικότητας.
Εξάλλου, όπως αναφέρεται στο προοίμιο της Οδηγίας 2022/2041, στην από 17-12-2020 ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αναφέρεται ότι, στα πλαίσια των διευρυνόμενων κοινωνικών χασμάτων, είναι σημαντικό να διασφαλιστεί ότι κάθε εργαζόμενος αμείβεται δίκαια. Έχουν προς τούτο εκδοθεί ειδικές συστάσεις για ορισμένα κράτη-μέλη στον τομέα των κατώτατων μισθών προς επικαιροποίησή τους προς το βέλτιον, επ’ ωφελεία των εργαζομένων, των επιχειρήσεων και της οικονομίας γενικά. Η αντιμετώπιση των αποκλίσεων των κατώτατων μισθών και η μείωση των μισθολογικών και κοινωνικών ανισοτήτων προάγει την οικονομική και κοινωνική πρόοδο ενώ ο ανταγωνισμός στην εσωτερική αγορά θα πρέπει να βασίζεται σε υψηλά κοινωνικά πρότυπα (δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασία, καινοτομία, αύξηση παραγωγικότητας).
Σύμφωνα με το προοίμιο της Οδηγίας 2022/2041, τα ίδια ορίζονται και στην 131/1970 Σύμβαση της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ΔΟΕ) για τη θέσπιση συστήματος καθορισμού κατώτατων μισθών που διασφαλίζουν αξιοπρεπές επίπεδο διαβίωσης, με στόχο τη μείωση της φτώχειας και τη στήριξη της εγχώριας ζήτησης και της αγοραστικής δύναμης. Ενισχύοντας τα κίνητρα για εργασία και μειώνοντας τις μισθολογικές ανισότητες, αποτρέπεται η φτώχεια των εργαζομένων στην ΕΕ (που αυξήθηκε την τελευταία δεκαετία και κυρίως με την πανδημία) και των πιο ευάλωτων σε περιόδους οικονομικής κρίσης.
Ταυτόχρονα, προστίθεται στο προοίμιο, οι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις πρέπει να ευημερούν ενώ άτομα που υφίστανται πολλαπλές μορφές διακρίσεων (γυναίκες, νεώτεροι εργαζόμενοι, διακινούμενοι, μονογονεϊκές οικογένειες, εργαζόμενοι χαμηλής ειδίκευσης, εργαζόμενοι σε ΕΠΑ, ΑμΕΑ κ.λπ.) και έχουν μια επισφαλή ή άτυπη εργασία, πρέπει να ενισχυθούν με διαρθρωτικά μέτρα γιατί η γεφύρωση του μισθολογικού και συνταξιοδοτικού χάσματος μεταξύ των φύλων και άλλων διαφοροποιήσεων συμβάλλει στη βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη της ΕΕ.
Το προοίμιο καταλήγει με τη θλιβερή διαπίστωση ότι δεν προστατεύονται αποτελεσματικά όλοι οι εργαζόμενοι στην ΕΕ στο θέμα των μισθών και ότι στα κράτη-μέλη που ο κατώτατος μισθός παρέχεται μόνο από ΣΣΕ, το ποσοστό των εργαζομένων που δεν καλύπτονται από αυτές κυμαίνεται από 2%-55% των εργαζομένων, γεγονός που οδηγεί στην ανάγκη της σύγκλισης των μισθών σε ολόκληρη την ΕΕ. Όλοι οι ευρωπαίοι εργαζόμενοι πρέπει να λαμβάνουν ίση αμοιβή για εργασία ίσης αξίας.
ΙΙ. Η Οδηγία (ΕΕ) 2022/2041 κατ’ άρθρο
Αντικείμενο της Οδηγίας: Η επάρκεια των κατώτατων μισθών. Οι αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης των εργαζομένων. Σεβαστή η αυτονομία των κοινωνικών εταίρων. Προτεραιότητα στις ΣΣΕ
Σύμφωνα με το άρθρο 1 της Οδηγίας, με σκοπό τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και εργασίας στην ΕΕ, ιδίως της επάρκειας των κατώτατων μισθών για εργαζομένους, ώστε να συμβάλλει στην ανοδική κοινωνική σύγκλιση και να μειώσει τη μισθολογική ανισότητα, θεσπίζεται πλαίσιο για: α)την επάρκεια των νόμιμων κατώτατων μισθών με στόχο την επίτευξη αξιοπρεπών συνθηκών διαβίωσης και εργασίας, β)την προώθηση των συλλογικών διαπραγματεύσεων για τον καθορισμό των μισθών, γ) την ενίσχυση της αποτελεσματικής πρόσβασης των εργαζομένων σε δικαιώματα προστασίας με τη μορφή κατώτατου μισθού, όπου αυτό προβλέπεται από το εθνικό δίκαιο και/ή ΣΣΕ.
Είναι αυτονόητο ότι είναι απολύτως σεβαστή η αυτονομία των κοινωνικών εταίρων, καθώς και του δικαιώματός τους να διαπραγματεύονται και να συνάπτουν ΣΣΕ, όπως και το δικαίωμα συλλογικών διαπραγματεύσεων.
Καμία διάταξη της Οδηγίας δεν επιβάλλει την υποχρέωση σε οποιοδήποτε κράτος-μέλος α)που η διαμόρφωση των μισθών διασφαλίζεται αποκλειστικά μέσω συλλογικών συμβάσεων, να θεσπίσει νόμιμο κατώτατο μισθό ή β)να αναγορεύσει οποιεσδήποτε συλλογικές συμβάσεις καθολικά εφαρμοστέες.
Οι πράξεις που ένα κράτος-μέλος εφαρμόζει τα μέτρα σχετικά με τους κατώτατους μισθούς των ναυτικών, τα οποία καθορίζονται περιοδικά από τη μεικτή ναυτιλιακή επιτροπή ή άλλο όργανο εξουσιοδοτημένο από το Διοικητικό Συμβούλιο του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας, δεν υπόκεινται στις διατάξεις του κεφαλαίου ΙΙ της παρούσας οδηγίας. Οι πράξεις αυτές δεν θίγουν το δικαίωμα συλλογικών διαπραγματεύσεων και τη δυνατότητα θέσπισης υψηλότερων επιπέδων κατώτατου μισθού.
2. Πεδίο εφαρμογής. Η Οδηγία αφορά όλους τους εργαζόμενους, ανεξαρτήτως της σχέσης εργασίας.
Σύμφωνα με το άρθρο 2, η Οδηγία εφαρμόζεται στους εργαζομένους στην ΕΕ που εργάζονται με σύμβαση εργασίας ή σχέση εργασίας, όπως οι εν λόγω έννοιες ορίζονται από το δίκαιο, τις συλλογικές συμβάσεις ή τις πρακτικές που ισχύουν σε κάθε κράτος-μέλος, λαμβανομένης υπόψη της Νομολογίας του Δικαστηρίου.
3. Προτεραιότητα στις συλλογικές διαπραγματεύσεις για τον καθορισμό των μισθών
Στο άρθρο 4 της Οδηγίας, αναφέρεται ότι, έχοντας ως στόχο την αύξηση των καλυπτομένων από συλλογικές διαπραγματεύσεις και τη διευκόλυνση της άσκησης του δικαιώματος συλλογικών διαπραγματεύσεων για τον καθορισμό των μισθών, τα κράτη-μέλη, με τη συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων και σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο και την εθνική πρακτική:
α) προωθούν την ενίσχυση της ικανότητας των κοινωνικών εταίρων να συμμετέχουν σε συλλογικές διαπραγματεύσεις για τον καθορισμό των μισθών, ιδίως σε κλαδικό ή διακλαδικό επίπεδο,
β) ενθαρρύνουν τις εποικοδομητικές, ουσιαστικές και εμπεριστατωμένες διαπραγματεύσεις επί των μισθών μεταξύ των κοινωνικών εταίρων, επί ίσοις όροις,
γ)λαμβάνουν μέτρα, κατά περίπτωση, για την προστασία τής άσκησης του δικαιώματος συλλογικών διαπραγματεύσεων για τον καθορισμό των μισθών και για την προστασία των εργαζομένων και των συνδικαλιστικών εκπροσώπων από πράξεις που εισάγουν διακρίσεις εις βάρος τους αναφορικά με την απασχόλησή τους με την αιτιολογία ότι συμμετέχουν ή επιθυμούν να συμμετάσχουν σε συλλογικές διαπραγματεύσεις για τον καθορισμό των μισθών,
δ) λαμβάνουν μέτρα, κατά περίπτωση, για την προστασία των συνδικαλιστικών οργανώσεων και των οργανώσεων των εργοδοτών που συμμετέχουν ή επιθυμούν να συμμετάσχουν σε συλλογικές διαπραγματεύσεις έναντι τυχόν ενεργειών παρέμβασης μεταξύ τους ή των εκατέρωθεν εκπροσώπων ή μελών τους κατά τη σύσταση, τη λειτουργία ή τη διοίκησή τους.
Επίσης, κάθε κράτος-μέλος με ποσοστό κάλυψης από συλλογικές διαπραγματεύσεις κάτω του 80%, θεσπίζει πλαίσιο με τους αναγκαίους πρόσφορους όρους για τις συλλογικές διαπραγματεύσεις, είτε με νόμο κατόπιν διαβούλευσης με τους κοινωνικούς εταίρους, είτε με συμφωνία με αυτούς. Το κράτος αυτό εκπονεί σχέδιο δράσης για την προώθηση των συλλογικών διαπραγματεύσεων, κατόπιν διαβούλευσης με τους κοινωνικούς εταίρους ή σε συμφωνία με αυτούς ή, κατόπιν κοινού αιτήματος των κοινωνικών εταίρων, ως προϊόν συμφωνίας μεταξύ των κοινωνικών εταίρων. Στο σχέδιο δράσης ορίζεται χρονοδιάγραμμα και συγκεκριμένα μέτρα για τη σταδιακή αύξηση του ποσοστού κάλυψης από συλλογικές διαπραγματεύσεις. Το σχέδιο δράσης πρέπει να επανεξετάζεται τουλάχιστον ανά πενταετία και τυχόν επικαιροποιήσεις του δημοσιοποιούνται και κοινοποιούνται στην Επιτροπή.
4. Διαδικασία και κριτήρια καθορισμού επαρκών νόμιμων κατώτατων μισθών. Αξιοπρεπές βιοτικό επίπεδο-Μείωση εργασιακής φτώχειας. Προώθηση κοινωνικής σύγκλισης. Μείωση μισθολογικού χάσματος μεταξύ των φύλων
Στο άρθρο 5 ορίζεται ότι τα κράτη-μέλη με νόμιμους κατώτατους μισθούς θεσπίζουν τις αναγκαίες διαδικασίες για τον καθορισμό και την επικαιροποίησή τους, με στόχο την επίτευξη αξιοπρεπούς βιοτικού επιπέδου, τη μείωση της φτώχειας των εργαζομένων, την προώθηση της κοινωνικής συνοχής και της κοινωνικής σύγκλισης προς τα πάνω και τη μείωση του μισθολογικού χάσματος μεταξύ των φύλων.
Προς τον σκοπό αυτό, τα κράτη-μέλη καθορίζουν κριτήρια σύμφωνα με τις εθνικές πρακτικές, το σχετικό εθνικό δίκαιο, τις αποφάσεις των αρμόδιων φορέων τους ή με τριμερείς συμφωνίες και πρέπει να είναι σαφή. Πρέπει όμως να περιλαμβάνουν τουλάχιστον τα εξής στοιχεία:
α)την αγοραστική δύναμη των νόμιμων κατώτατων μισθών, λαμβανομένου υπόψη του κόστους διαβίωσης,
β)το γενικό επίπεδο των μισθών και την κατανομή τους,
γ)τον ρυθμό αύξησης των μισθών και
δ)τα εθνικά επίπεδα και τις εξελίξεις, μακροπρόθεσμα, στην παραγωγικότητα.
Στο ίδιο άρθρο ορίζεται ότι τα κράτη μπορούν επιπλέον να χρησιμοποιούν αυτόματο μηχανισμό τιμαριθμικής αναπροσαρμογής (ΑΤΑ) των νόμιμων κατώτατων μισθών, υπό την προϋπόθεση ότι η εφαρμογή του δεν θα οδηγεί σε μείωση του νόμιμου κατώτατου μισθού. Μπορούν επίσης να χρησιμοποιούν ενδεικτικές τιμές αναφοράς για την καθοδήγηση της εκτίμησής τους ως προς την επάρκεια των νόμιμων κατώτατων μισθών (όπως π.χ. το 60% του ακαθάριστου διάμεσου μισθού και το 50% του ακαθάριστου μέσου μισθού ή/και ενδεικτικές τιμές αναφοράς που χρησιμοποιούνται σε εθνικό επίπεδο).
Η τακτική και έγκαιρη επικαιροποίηση των νόμιμων κατώτατων μισθών πραγματοποιείται τουλάχιστον ανά διετία ή, για τα κράτη-μέλη που χρησιμοποιούν ΑΤΑ, τουλάχιστον ανά τετραετία.
5. Συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων στον καθορισμό και την επικαιροποίηση των νόμιμων κατώτατων μισθών. Θέσπιση ΑΤΑ-Αναπροσαρμογή του ύψους των μισθών
Στο άρθρο 7 ορίζεται ότι τα κράτη-μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα ώστε οι κοινωνικοί εταίροι να συμμετέχουν στον καθορισμό και την επικαιροποίηση των νόμιμων κατώτατων μισθών με έγκαιρο και αποτελεσματικό τρόπο που προβλέπει την προαιρετική συμμετοχή τους στις συζητήσεις καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας λήψης αποφάσεων και ιδίως όσον αφορά:
α)την επιλογή και την εφαρμογή των κριτηρίων για τον καθορισμό του επιπέδου του νόμιμου κατώτατου μισθού και τη θέσπιση τύπου ΑΤΑ και την τροποποίησή του, όταν υπάρχει τέτοιος τύπος,
β)την επιλογή και την εφαρμογή των ενδεικτικών τιμών αναφοράς για την αξιολόγηση της επάρκειας των νόμιμων κατώτατων μισθών,
γ)την επικαιροποίηση των νόμιμων κατώτατων μισθών,
δ)τη θέσπιση των διαφοροποιήσεων στους νόμιμους κατώτατους μισθούς και των κρατήσεων,
ε)τις αποφάσεις που αφορούν τη συλλογή δεδομένων και την εκπόνηση μελετών και αναλύσεων για την παροχή πληροφοριών στις αρχές και σε άλλα ενδιαφερόμενα μέρη που συμμετέχουν στον καθορισμό των νόμιμων κατώτατων μισθών.
6. Πραγματική πρόσβαση των εργαζομένων στους μηχανισμούς προστασίας των νόμιμων κατώτατων μισθών
Με το άρθρο 8 ορίζεται ότι τα κράτη-μέλη (με τη συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων) λαμβάνουν, κατά περίπτωση, τα παρακάτω μέτρα για τη βελτίωση της πραγματικής πρόσβασης των εργαζομένων σε προστασία με τη μορφή νόμιμου κατώτατου μισθού, συμπεριλαμβανομένης, κατά περίπτωση, της ενίσχυσης της επιβολής της:
α) προβλέπουν αποτελεσματικούς και αναλογικούς ελέγχους και επιτόπιες επιθεωρήσεις που δεν εισάγουν διακρίσεις και που διενεργούνται από τις επιθεωρήσεις εργασίας ή τα όργανα που είναι αρμόδια για την επιβολή των νόμιμων κατώτατων μισθών·
β) αναπτύσσουν τις ικανότητες των αρχών επιβολής των κανόνων, ιδίως με την παροχή κατάρτισης και κατευθυντήριων οδηγιών, με σκοπό τη στόχευση και τη δίωξη των μη συμμορφούμενων εργοδοτών.
7. Υπερίσχυση των ευνοϊκότερων διατάξεων για τους μισθούς
Στο άρθρο 16 ορίζεται ότι η Οδηγία ουδόλως αποτελεί βάσιμο λόγο για την υποβάθμιση του γενικού επιπέδου προστασίας που ήδη παρέχεται στους εργαζομένους, ούτε θίγει το προνόμιο των κρατών-μελών να εφαρμόζουν ή να θεσπίζουν νομοθετικές, κανονιστικές ή διοικητικές διατάξεις που είναι ευνοϊκότερες για τους εργαζομένους ή να ενθαρρύνουν ή να επιτρέπουν την εφαρμογή συλλογικών συμβάσεων που είναι ευνοϊκότερες για τους εργαζομένους.
8. Διαδικασία μεταφοράς (ενσωμάτωσης) στο εθνικό δίκαιο και εφαρμογή της Οδηγίας στη χώρα μας. Μέχρι 15 Νοεμβρίου 2024 η υποχρέωση για ενσωμάτωση της Οδηγίας στο εσωτερικό δίκαιο της Ελλάδας
Στο άρθρο 17 ορίζεται ότι τα κράτη-μέλη θεσπίζουν τις αναγκαίες διατάξεις για να συμμορφωθούν με την Οδηγία το αργότερο μέχρι 15 Νοεμβρίου 2024. Ενημερώνουν αμέσως την Επιτροπή και της ανακοινώνουν το κείμενο των ουσιωδών διατάξεων εθνικού δικαίου που θεσπίζουν, καθώς και την περιγραφή της συμμετοχής των κοινωνικών εταίρων
Τα κράτη-μέλη λαμβάνουν, σύμφωνα με το εθνικό τους δίκαιο και την εθνική πρακτική, τα δέοντα μέτρα για να εξασφαλίσουν την αποτελεσματική συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων, με στόχο την εφαρμογή τής Οδηγίας. Προς τον σκοπό αυτό, μπορούν να αναθέσουν στους κοινωνικούς εταίρους την εφαρμογή της, εν όλω ή εν μέρει, μεταξύ άλλων όσον αφορά στην κατάρτιση σχεδίου δράσης (άρθρο 4), εφόσον οι κοινωνικοί εταίροι το ζητήσουν από κοινού. Στην περίπτωση αυτή, τα κράτη-μέλη λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα για να διασφαλίσουν ότι οι υποχρεώσεις που καθορίζει η Οδηγία τηρούνται ανά πάσα στιγμή.
ΙΙΙ. Συμπέρασμα
Κατόπιν των ανωτέρω και λαμβανομένου υπόψη ότι, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, η χώρα μας βρίσκεται στις χαμηλότερες θέσεις μισθολογικών παροχών, ενώ πρόσφατα ο ΟΟΣΑ ανακοίνωσε ότι οι μισθοί στη χώρα μας μειώθηκαν κατά 7,4% το 2022, καλούμε την κυβέρνηση που θα προκύψει από τις προσεχείς εθνικές εκλογές:
-Να κινήσει άμεσα τη διαδικασία ενσωμάτωσης της σημαντικής αυτής υπ’ αριθ. 2022/2041 Ευρωπαϊκής Οδηγίας στο Ελληνικό Δίκαιο αφού θα οδηγήσει σε αυξημένους κατώτατους μισθούς, υψηλότερους κατά πολύ περισσότερο από τις εξαγγελίες όλων των κομμάτων στα προεκλογικά τους προγράμματα.
-Να καταργήσει όλες τις μνημονιακές διατάξεις που απαγορεύουν στους κοινωνικούς εταίρους (ΓΣΕΕ, ΣΕΒ) να συνομολογούν το ύψος τού κατώτατου μισθού.
-Να απελευθερώσει πλήρως τις διαπραγματεύσεις για ΣΣΕ και
-Να θεσπίσει την ΑΤΑ ως μόνιμο μηχανισμό αναπροσαρμογής των μισθών και προστασίας τους από τον πληθωρισμό.

Ο Αλέξης Π. Μητρόπουλος είναι Καθηγητής ΕΚΠΑ-Πρόεδρος ΕΝΥΠΕΚΚ
Η Αγγελική Α. Μητροπούλου είναι Διδάκτωρ-Δικηγόρος

spot_img
spot_img
spot_img